موونتو بایر آلمان

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

نام تجاری:
موونتو MOVENTO
نام :
spirotetramat sc 10%
موارد مصرف:
پسیل (شیره خشک) پسته
مديريت كاربرد :
 موونتو حشره كش جديد سيستميك ازگروه كتونول وكلاس شيميايي اسيد تتراميك است كه ازساخت چربي دربدن حشرات جلوگيري بعمل مي آورد.
 موونتو داراي طيف وسيعي دركنترل آفات مكنده است و پس ازسمپاشي ازطريق آوند چوب وآبكش بطرف بالا و پايين گياه حركت مي كند.موونتو حتي برگ هاي تازه روييده گياه را ازآفات مكنده محافظت مي كند.
زمان مصرف :
به محض مشاهده پوره هاي پسيل پسته قابل مصرف است.
 سازگاري با گياهان :
موونتو با مقدارمصرف توصيه شده ، هيچگونه علايم زردي و سوزندگي درگياهان ايجاد نمي كند.
 طرز تهيه محلول سم :
ابتدا درظرفي تميز مقدار لازم از سم را با آب مخلوط كرده و خوب هم بزنيد ، سپس مخزن سمپاش را تا نيمه از آب پر نماييد و محلول تهيه شده را درون مخزن ريخته و خوب هم بزنيد ، سپس بقيه آب مورد نياز را به مخزن بيافزاييد تا غلظت مورد نظر حاصل شود.
 دوره كارنس :
فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول درپسته 7 روز است.
 احتياطات ضروري :
هنگام سمپاشي ازتماس پوست وچشم ها با محلول سم خودداري كنيد.از وسايل استحفاظي لازم ، لباس كار، دستكش، چكمه ، عينك و ماسك استفاده كنيد.خلاف جهت باد سمپاشي ننماييد.درزمان سمپاشي ازخوردن ، آشاميدن و كشيدن سيگار اجتناب كنيد.بعد ازسمپاشي قسمت هاي آلوده بدن را با صابون و آب كافي شستشو دهيد.سم را درظرف اصلي با در بسته ، دور ازمواد غذايي انسان و خوراك دام و دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد.ظروف خالي سم را پس از 3 بار شستشو ، سوراخ و دور از منابع آبي نگهداري شود و مطابق با ضوابط ملي مربوطه نسبت به دفع زيست محيطي آنها اقدام گردد.ازمصرف مجدد ظروف آفت كش جداَ خودداري شود.دام و طيور را قبل ازسمپاشي از محل دور نماييد . از چراي دام در نواحي تازه سمپاشي شده جلوگيري كنيد . ازآلودگي آبهاي آشاميدني جاري ، راكد و زيرزميني به آفت كش و محلول آفتكش اكيداَ خودداري نماييد . از شستشوي دستگاه هاي سمپاشي نزديك رودخانه و آبهاي جاري خودداري كنيد .
 سميت براي محيط زيست :
موونتو براي جلبك دريايي ، كرم خاكي و زنبورعسل بي خطر است.براي پرندگان داراي سميت كم است . براي ارگانيسم هاي آبي خطرناك است.
 علايم مسموميت :
علايم خاصي تا كنون شناخته نشده است.
 كمك هاي اوليه :
درصورت تماس با پوست با پلي اتيلن گليكول 400 و درصورت در دسترس نبودن ، با آب كافي شستشو داده شود . در صورت تماس با چشم ها با آب كافي و تميز بمدت 15 دقيقه شستشو داده شود . در صورت خورده شدن ، دهان شخص مسموم را بشوييد . او را وادار به استفراغ ننماييد . درخواست كمك پزشكي كنيد .
 پادزهر : پادزهر خاصي شناخته نشده است . درمان تحت نظر پزشك صورت گيرد .
 شرايط نگهداري :
آفت كش را دور از دسترس حيوانات در بسته بندي اصلي ، در انبارهاي دربسته به دور از آفتاب ، رطوبت و مواد غذايي انسان و دام نگهداري كنيد . در صورت باز شدن پلمپ بسته بندي آفت كش زمان و دوام آفت كش كاهش مي يابد . از نگهداري آفت كش به صورت محلول آبي خودداري كنيد .
 توجه :
فقط با نظرمتخصص گياه پزشك مصرف شود . جز درموارد مشروح فوق مصرف نشود . فروش فقط با نسخه گياه پزشك مجازاست .
 قابل توجه فروشندگان سم : ثبت نام ونشاني خريدار و ميزان سم فروخته شده با ذكر تاريخ در دفاتر مربوطه توسط فروشنده ضروري است .