کاربرد جلبک ها در کشاورزی

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359


امروزه کاربرد کودهای حاوی عصاره جلبک دریایی به صورت محلول پاشی و مصرف خاکی متداول شده است. جلبک ها به دلیل دارا بودن طیف وسیع عناصر پرمصرف و کم مصرف، فیبرها، پلی ساکاریدها، اسیدهای آلی، پروتیین ها، هورمونها و تنظیم کننده های رشد مورد توجه بشر قرار گرفته است.
افزایش میزان کلروفیل و فتوسنتز گیاهی
تحقیقات مشخص کرده که محلول پاشی عصاره جلبک دریایی محرک فتوسنتز بوده و درنتیجه قندها و نشاسته را در گیاهان افزایش می دهد.
مقابله با بیماری های گیاهی
وجود ترکیباتی مانند لامینارین موجب انتشار سیگنال برای ایجاد مقاومت در گیاهان از طریق ایجاد انواع اکسیژنهای واکنش پذیر، بیوسنتز آلکسین ها، تقویت دیواره سلولی و تجمع PR پروتیین ها می گردد. این واکنش ها موجب پیدایش واکنش های فوق حساسیت در گیاهان می شود.
 
 
 
افزایش باردهی و رشد رویشی
هورمون های گیاهی موجود در جلبک های دریایی همچون اکسین موجب تحریک رشد ساقه و کولئوپتیل و تلقیح و جوانه زنی بهتر شده و هورمون های متنوع سایتوکینین موجب تحریک رشد جوانه های جانبی، تحریک گلدهی و تشکیل میوه (فروت ست) می شوند.
 
 
بهبود فرایند تشکیل گرده، تسریع گلدهی و میوه دهی
جلبک های دریایی به دلیل وجود عناصر غذایی، هورمون ها و اسیدهای آمینه موجب بهبود گرده افشانی و باروری و تسریع باردهی و افزایش درصد تشکیل میوه می شود.
 
تسریع ریشه زنی و استقرار گیاه
جلبک های دریایی به دلیل وجود هورمون های طبیعی گیاهی، مواد آلی،کربوهیدرات ها، فیبر بالا و اسید های امینه موجب تسریع ریشه زایی، کاهش استرس ناشی از نشاکاری و استقرار بهتر نشا و جذب بیشتر آب به دلیل وجود سیستم توسعه یافته ریشه می گردند.
 
افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
گلایسین بتائین موجود در جلبک ها موجب کاهش و مقابله با اثرات سوء ناشی از استرس ها شوری، خشکی، حرارت بالا و سرمای شدید می گردد همچنین سیتوکنین موجود در جلبک ها رادیکال های آزاد القا کننده استرس را بطور مستقیم مهار می کند.