آفات و بیماریهای ذرت

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359  

  

سیاهک معمولی (گالی) ذرت

این بیماری توسط قارچ ایجاد می شود.از علائم آن می توان به ایجاد گال روی خود ذرت اشاره کرد. گال ها به رنگ خاکستری می باشند.

 

کنترل

استفاده از ارقام مقاوم، از بین بردن بقایای آلوده ، کاهش  استفاده از کودهای ازته

  

پوسیدگی فوزاریومی ساقه و بلال

محل ورود قارچ روی ساقه یا بلال سیاه شده و ریسه های قارچ در محل آلودگی قابل مشاهده هستند (در شرایط مرطوب)و برگهای بالایی خشک می شوند.

کنترل

بیماری بذرزاد است درنتیجه ضدعفونی بذر موثر است

 

پوسیدگی آسپرژیلوسی بلال

در تراکم بالا پوشش سیاه رنگ قارچ قابل مشاهده است .این بیماری پس از برداشت هم خسارت می زند.

کنترل

کاهش ترکم بوته و در نتیجه کاهش رطوبت مزرعه

 

لکه قهوه ای ذرت

علائم این بیماری به صورت لکه‌های کوچک، گرد و زرد رنگ روی برگ و غلاف می‌باشد که از روی بندها تا سرتاسر برگ را می تواند فرا می‌گیرد. بر روی برگ‌ها زخم‌هایی قهوه‌ای رنگ و ترکیبات جوشی شکل ایجاد می‌شود. بافت برگ‌های بیمار از هم می‌پاشد و اسپورهای قهوه‌ای آزاد می‌کند. ساقه‌ها شکسته و خم می‌شوند.

کنترل

استفاده از ارقام مقاوم و استقاده از سمومی مانند تیلت

 

لکه برگی باکتریایی ذرت

 عامل بیماری یک نوع باکتری می باشد که باعث ایجاد لکه های سفید روی برگ ها شده و و در نهایت باعث خشکی برگ ها می شود.در مناطق خشک این بیماری بیشتر است.

کنترل

بیماری بذرزاد بوده و درنتیجه ضدعفونی بذردر کنترل بیماری موثر است.

  

ویروس کوتولگی زبر ذرت

عامل  ایجاد کننده بیماری  ویروس می باشد.. انتقال بیماری توسط زنجرک ها و بصورت پایا و تکثیری می باشد.علائم بیماری بصورت کج شدن بوته در اول فصل، کاهش فاصله بین میانگره ها و افزایش قطر ساقه و خشک شدن جوانه انتهایی و از بین رفتن بوته می باشد.

کنترل

مبارزه با ناقلین

 

ویروس موزاییک ایرانی ذرت

عامل ایجاد کننده بیماری ویروس می باشد.انتقال بیماری توسط زنجرک ها بصورت پایا و تکثیری می باشد. علائم بصورت نوارهایی زرد رنگ می باشد که در طول برگ ها پیش می رود.بعلاوه که ذرت های بوته های آلوده بطورکامل پر نمی شود.

کنترل

مبارزه با ناقلین

 

سزامیا(کرم ساقه خوار ذرت)

لاروها با سوراخ کردن برگهای در برگیرنده گل آذرین وارد آن شده و از گلهای نر تغذیه می کنند. هر گاه تغذیه از پایة گل آذین صورت بگیرد، باعث خشک شدن آن می گردد. لاروها ممکن است به ساقه و خوشه هم نفوذ کنند.

کنترل

استفاده از سمومی مثل فوزالن و استامی پراید

 

کرم طوقه بر

لاروهای این پروانه از پارانشیم برگ تغذیه کرده و همچنین با تغذیه در محل طوقه سبب قطع ساقه و آوند ها می گردند که در نتیجه بوته های قطع شده به زمین می افتد.

کنترل

 استفاده از سمومی مثل تری کلرفن یا ریپکورد در آب آبیاری