معرفی واحد پخش و پشتیبانی، فنی و فروش

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

راههای ارتباطی با واحد پخش و پشتیبانی و فنی و فروش( شرکت ترنم سبززاینده رود )

 آدرس: قهدریجان، خیابان امام خمینی، جنب بانک ملی، شرکت ترنم سبز زاینده رود
 
نام و نام خانوداگی سمت شماره تماس
حسن بابایی مسئول پخش و فروش  03137516002
مهسا شمس فروش و پشیبانی 03137515855
فاطمه کوراند  فروش و پشیبانی 03137515359
ریحانه جعفری فروش و پشیبانی 03137517055