کود/ساعی گل/آمینو اسید و هیومیک اسید

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

 

هیومیک اسید مایع و پودر

اسيد هيوميك مخلوطي ازمولكولهائي بسيار بزرگ با قابليت كلات كنندگي عناصر فلزي ميباشد.
اسيد هيوميك واسيد فولويك ازمهمترين اجزا هوموس خاك ميباشند كه براي گياهان حيوانات و انسان غير سمي می باشد
در صورت مصرف طبق  توصيه هاي شركت سازنده هيچگونه خطر آلوده كنندگي براي محيط زيست ندارند.
ویژگی های Humi Grow  پودر
%80 اسید هیومیک
%11 اکسید پتاسیم
%5 اسید فولویک
 ویژگی های Humi Grow مایع
%12 اسید هیومیک
%4 اکسید پتاسیم
 %6 اسید فولویک

 

 

 

 

 

 

 

 

  برخي از مزاياي Humi GROW که موجب افزایش عملکرد محصول میگردد بشرح زير ميباشد:

بهبود خصوصيات فيزيكي خاك
افزايش قابليت نگهداري آب خاك (ظرفيت مزرعه)
كاهش فرسايش خاك
افزايش دانه بندي و تهويه خاك
بهبود خصوصيات شيميائي خاك
 افزايش درصد ازت كل درخاك
 متعادل نمودن pH خاك
 افزايش ظرفيت تبادل كاتيوني خاك
تبديل مواد غذائي ازجمله فسفربه شكلهاي قابل جذب گياه
قابليت كلات كنندگي عناصرريزمغذي بخصوص آهن ودرنتيجه افزايش قابليت جذب آنها  
 كاهش درجه شوري خاك
افزايش جذب كودهاي شيميائي در صورت استفاده توام با آنها
 بهبود خصوصيات بيولوژيكي گیاه و خاک
تقویت سیستم ریشه
تسهيل تعريق و تعرق گياهي ، سيستم آنزيمي ،  تقسيم سلولي  
افزايش درصد جوانه‌زني بذر؛
افزايش جمعيت و تحريك فعاليت ميكروارگانيسم هاي مفيد خاك؛
افزايش ميزان ويتامين‌ها درگياه؛
افزايش قابليت نفوذ پذيري غشا سلولي گياه و درنتيجه جذب بهترعناصر.
كاهش اثرات سو انواع تنشهاي محيطي بخصوص شوري و كم‌آبي .
 
راهنماي مصرف
  آب آبياري
 بهترين روش مصرف  از طريق سيستم آبياري ( قطره اي ، باراني، سطحي ...) بر اساس توصيه هاي زير ميباشد:
 

ميزان مصرف HUMI GROW 

 

            مایع        

             پودر

زمان مصرف

30-25  

 ليتر در هكتار در طول فصل

 12-8   کیلودرهكتاردرطول فصل

شروع با اولين آبياري هنگام كاشت يا حداكثر دومين آبياري و تكرارهمراه با آبياري در طول فصل

40 ليتردرهكتاردرطول فصل

7-6 کیلودرهكتاردرطول فصل

شروع با اولين آبياري و درصورت نيازتكرار در طول فصل

 بذرمال

براي آغشته كردن  بذرگياهان زراعي( گندم – جو- پنبه – برنج – چغندرقند و ...) ازHUMI GROW به نسبت 1 در 3000 تا 1 در 10000 استفاده گردد.

 نشا كاري

غوطه وركردن ريشه نشاء ها درمحلول HUMI GROW مایع  قبل از كاشت (به ميزان 200 ميلي ليتر در20 ليتر آب) و HUMI GROW پودر(به ميزان 30 گرم در20 ليتر آب) باعث تحريك رشد ريشه و كاهش شوك ناشي ازانتقال نشا ميگردد.
 
 محلولپاشي برگي
 
درطول فصل زراعي HUMI GROW مایع  به ميزان  2  در هزار ، HUMI GROW  پودر به میزان 5/0 در هزار درهرنوبت مصرف (تكراردرطول فصل بسته به نياز). 
 
 
آمینو اسید مایع 
 
 

روش مصرف

* از طریق سیستم آبیار مصرف نمایید.(ترجیحاً صبح زود یا عصر)

* با سمپاش کم فشار بر روس سطح خاک پاشیده و بلافاصله آبیاری نمایید(لازم به ذکر است بهتر است قبل از آبیاری سطح خاک زیر و رو گردد)

* در سایه انداز درخت شیاری متناسب با عمق ریشه ها به دور تنه ریخته و با خاک پوشانیده و بلافاصله آبیاری نمایید.

مزایای استفاده از Amino Grow

سنتز پروتئین ها، ایجاد مقاومت در برابر تنش های محیطی، تاثیر بر روی فتوسنتز و رشد گیاه، تاثیر بر روی عمل روزنه ها، خاصیت کلات کنندگی عناصر، امینو اسید ها و هرمون های گیاهی، تاثیر بر گرده افشانی و تشکیل میوه، کمک به تعادل میکرو فلورای خاک