محصولات / بذر

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516004

031-37516002

031-37515855

031-37515359


هندوانهCitrullus lanatus
 
هندوانه بومی مناطق گرم آفریقاست. گیاهی است یکساله و علفی، سیستم ریشه ای هندوانه قوی، کامل و عمیق است و از ریشه های فرعی و تارهای کشنده تشکیل می شود. هندوانه گیاهی یک پایه است و گل های نر و ماده به طور جداگانه روی یک بوته قرار دارند. ساقه هندوانه خزنده، نازک، طویل و کرکدار است و به طول 4 تا 5 متر نیز می رسد. از ساقه اصلی ساقه های فرعی منشعب می شوند. برگ های هندوانه قلبی شکل با دمبرگ طویل است. 
انواع هندوانه از نظر رسیدگی: 
1- زودرس: 70-80 روز
2- میان رس: 80-90 روز
3- دیر رس: 130-140 روز
ارقام هندوانه: 
1- ارقام ایرانی هندوانه:
هندوانه خانمی 
هندوانه قرق
هندوانه شریف آباد 
هندوانه محبوبی 
هندوانه پوست سفید همدان 
2- ارقام خارجی هندوانه:
چهارلستون گری (Charleston Gray) در ایران معروف به هندوانه مهندسی
بلاک دایموند Black Diamond (Cannon ball)
دیکیس کوئین Dixie Queen 
فرفاکس Fairfax 
چیلیان بلاک  Chilian Black
آب و هوا:
هندوانه یک گیاه فصل گرم است و نسبت به گرما بیشتر از سایر گیاهان تیره کدوئیان مقاوم است. بذر هندوانه در دمای بین 25 تا 30 درجه سانتی گراد جوانه زده و سبز می¬شود.
خاک:
در خاک حاصلخیز و زهکشی شده شنی لومی، نتیجه بسیار مطلوب می دهد pH .بین 6 تا 7 برای کشت هندوانه بسیار مناسب است.
کاشت:
معمولاً بذر پاشی هندوانه در زمین اصلی انجام میگیرد. روش دیگر کاشت هندوانه که بیشتر در کشورهای خارجی رایج است استفاده از گلدان های توربی است.
برداشت:
مرحله برداشت، مهمترین مرحله کشت و کار هندوانه است. زیرا تشخیص رسیده بودن هندوانه نیاز به تجربه دارد.
شاخص های زیادی برای این امر بیان می شود. از جمله:
 ۱- ضربه زدن به هندوانه با انگشت شست که اگر صدا خفه و گنگ بود، دلیل بر رسیده بودن آن و اگر صدا زنگ دار بود، دلیل نارس بودن می باشد.
 ۲- محلی از هندوانه که بر روی زمین قرار دارد اگر سفید رنگ و یا سفید رنگ پریده باشد، میوه نارس و اگر کرم رنگ باشد، میوه رسیده است.
۳- پیچک نزدیک میوه موقع رسیدن خشک می شود. که البته این موضوع در همه رقم ها صدق نمی کند.
۴- رنگ میوه رسیده روشن تر از رنگ میوه نارس است.
زمان برداشت ساقه باید بریده شود نه این که کشیده و یا شکسته شود.