اهمیت و نقش چالکود

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 031-37515359

اهميت چالكود و نقش آن در تغذيه درختان
همواره براي استفاده از كود به منظور افزايش يا حفظ سطح حاصلخيزي خاك بايد پاسخ به پنج پرسش اساسي را مد نظر قرار داد. چرا؟ چه موقع؟ چه نوع؟ چه مقدار؟ چگونه؟
چرا كود مصرف مي‌كنيم؟ گياه براي ادامه حيات خود و كامل كردن چرخه زندگي به يك سري عناصر غذايي نياز دارد. معمولا اين عناصر در ابتدا در خاك وجود دارند ولي پس از چندسال كشت و كار مداوم سطح اين عناصر در خاك كاهش مي‌يابد كه موجب كاهش حاصلخيزي خاك مي‌شود. براي جبران كمبود اين عناصر بايد كود (شيميايي يا آلي) استفاده شود.
چه موقع كود مصرف كنيم؟ اغلب كشاورزان پس از مشاهده كمبود عناصر غذايي اقدام به مصرف كود مي‌كنند. در صورتي كه پس از مشاهده علائم كمبود كود مصرف شود معمولا در آن فصل عملكرد كاهش مي‌يابد. بهتر است مصرف كود قبل از شروع فصل رشد باشد. البته برخي كودها بسته به نوع آن و محصول در طول فصل رشد نيز بايد مصرف شوند. بهترين زمان مصرف كود به صورت چالكود براي تغذيه درختان ميوه بهمن و اوايل اسفند ماه مي‌باشد.
چه نوع كودي مصرف كنيم؟ با توجه به حضور فعال آهك در اغلب خاك هاي ايران، زياد بودن بيكربنات در آب آبياري و پ-هاش قليايي خاك‌هاي ايران بهتر است كودهاي مصرفي داراي بنيان اسيدي باشند. همچنين در مناطقي كه آب آبياري كمي شور است توصيه مي‌شود كودهاي مصرفي داراي ضريب شوري پاييني باشند.
چه مقدار كود مصرف كنيم؟ ميزان كود مورد نياز توسط آزمون خاك مشخص مي‌شود.
چگونه كود مصرف كنيم؟ با توجه به آهكي بودن خاك ها و احتمال تثبيت كود توسط آهك تا حد امكان بايد تلاش شود سطح تماس كود با خاك كاهش يابد و يا همراه با كود از تركيباتي استفاده شود كه مانع از تثبيت كود توسط آهك در خاك شود. همچنين به گونه اي كود مصرف شود كه مانع از آبشويي آن شود. بهترين روش كوددهي براي درختان كه مي‌تواند اين اهداف را تأمين كند استفاده از روش چالكود است.
 روش چالکود شکل خاصی از جای‌گذاری موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می باشد.  در این روش در نزدیکی ریشه درخت، چاله‌هایی حفر می¬شود و سپس كودهاي شيميايي به همراه کود آلی پوسيده درون چاله قرار داده مي‌شوند. در روش چالكود هنگامي كه كود درون گودال قرار مي‌گيرد سطح تماس كود با خاك كاهش مي‌يابد. همچنين در صورتي كه كود با كود آلي پوسيده درون گودال قرار مي‌گيرد، از تثبيت كود توسط آهك خاك جلوگيري مي‌شود و براي گياه راحت تر قابل استفاده است. از طرفي واكنش كود با مواد آلي مانع از آبشويي كود مي‌شود.
برخي از تركيبات كودي، خود داراي مواد كلات كننده (براي جلوگيري از تثبيت كود توسط خاك) و كند رها (براي جلوگيري از آبشويي) هستند. كودهاي عناصر ريزمغذي معمولا داراي تركيبات كلات‌كننده هستند و كودهاي نيتروژنه معمولا داراي تركيبات كند رها هستند. كودهاي فسفره و پتاسيم معمولا در خاك حركت چنداني ندارند و شستشوي آنها كم است ولي مي‌توانند توسط خاك تثبيت شوند.
در صورت استفاده از چالكود چند نكته بايد در نظر گرفته شود. بهتر است در چالكود كود دامي كاملاً پوسيده و يا مواد آلي استفاده شود. براي پوساندن كامل كود دامي هر تن كود با 14 كيلوگرم اوره و 14 كيلوگرم گوگرد مخلوط شود و پس از مرطوب شدن به مدت يك تا دوماه در فصل گرم سال زير پلاستيك بماند. در صورتي كه كود دامي پوسيده در اختيار نباشد مي‌توان از تركيبات آلي به جاي كود دامي استفاده كرد. از جمله اين تركيبات، كود كانديت محصول كشور اسلواكي و كود اسيد هيوميك گرانول محصول شركت سبزينه مارال يزد مي‌باشد.
در چالكود بهتر است از گوگرد به همراه تيوباسيلوس براي اسيدي كردن محيط ريشه و افزايش قابليت جذب عناصر استفاده شود. از تركيبات گوگردي با كيفيت مي‌توان به گوگرد گرانول محصول شركت بهاورشيمي و گوگرد عدسي محصول شركت آلكان اشاره كرد.
يكي از بهترين تركيات براي تأمين عناصر غذايي به همراه چالكود كود ياراميلا كمپلكس محصول شركت يارا نروژ مي‌باشد. يكي ديگر از كودهاي مناسب براي چالكود، كود نواتك ساخت شركت ‍Compo آلمان مي‌باشد. كودهاي خانواده نواتك معمولا حاوي نيتروژن، فسفر و پتاسيم به صورت همزمان هستند. اين كودها حاوي ماده بازدارنده DMPP هستند كه سرعت تبديل آمونيوم به نيتريت و در نتيجه به نيترات را كاهش مي‌دهند و باعث مي‌شود، آمونيوم مدت زمان بيشتري در خاك باقي بماند..

 


روش چالکود در سایه انداز درخت  (الف): در روش آبیاری غرقابی، کرتی و قطره ای (ب): در آبیاری جوی و پشته یا نواری