نحوه نمونه برداری آب

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 031-37515359

نحوه نمونه برداری آب

 دستورالعمل نمونه برداری از آب
الف) تهیه نمونه از  چاه آب: نمونه برداری حتماً زمانی انجام شود که حداقل 20-30 دقیقه مداوم از چاه، پمپاژ صورت گرفته باشد.
ب) نمونه برداری از یک برکه یا مخزن: در این مورد باید به طوری نسبت به تهیه نمونه اقدام شود که آب در نقطه نمونه برداری به هم نخورد.
ج) تهیه نمونه از آب رودخانه و قنات (آب جاری): چون کیفیت آب از سطح به عمق و از کنار به وسط رودخانه تغییر می¬کند، باید در محل مناسب نمونه برداری از چند نقطه عرض و عمق رودخانه که آب جریان دارد صورت گیرد (مطابق شکل). در مورد قنات نیز بایستی از نقاطی که آب در حال جریان است، نمونه گرفت.
 

 برای انجام نمونه برداری صحیح توجه داشته باشید که ظرفی که نمونه آب به وسیله آن به آزمایشگاه ارسال می شود یا با آن نمونه برداری انجام می گیرد، باید کاملاً تمیز بوده و موقع برداشت نمونه چند مرتبه با آب نمونه برداری پر و خالی شود و پس از نمونه برداری درب ظرف بایستی محکم بسته شود.