ضدعفونی و بذر مال غلات

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

 

ضدعفونی بذور:
ضدعفونی بذور گندم و جو به منظور کنترل همزمان سیاهک های آشکار و پنهان صورت می گیرد. امروزه قارچ كش‌هاي مايع ضدعفوني كننده بذور، به دليل توانايي در پوشش كامل بذر و مصرف در مقادير كم از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده‌اند.
 نکات لازم برای موثر بودن ضدعفونی با سم:
 1- مهم این است که سم ضدعفونی به مقدار کافی و لازم و به خوبی با بذر مخلوط شود.
 2- استفاده از دستگاههای بوجاری سالم و مجهز به قسمت سم زنی و یا بشکه های دوار .
3- ریختن سم روی گندم داخل مخزن بذرکارها یا ردیفکارهای غلات، علاوه بر مصرف مقدارسم بیشتر، تاثیر  و کارایی سم را به مقدار زیادی کاهش می دهد.
4- در مخلوط کردن سم با بذر به وسیله ی بیل و پارو (با رعایت موارد ایمنی)، بهتر است بذور روی نایلون و یا داخل تریلر ریخته شود و با دقت و با به هم زدن زیاد ، سم با بذر مخلوط شود.پخش شدن  یکنواخت سم روی بذرها مهم است.
5- بهتر است عملیات ضدعفونی بذر، هنگام کاشت و یا با فاصله ی کمی از زمان کاشت مثلا حداکثر یک یا چند روز انجام شود.
بذرمال:

حتی یک خاک زراعی خوب نیز ممکن است دارای یک یا چند عامل محدود کننده جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاه باشد. این عوامل عبارتند از: فیزیکی، شیمیایی و میکروبی.
عوامل فیزیکی مانند تهویه نامناسب خاک به دلیل چسبندگی زیاد ذرات خاک در خاک هایی که درصد رس بیشتری دارند و کاهش ظرفیت نگهداری آب خاک در خاک هایی که درصد شن بیشتری دارند. عوامل شیمیایی مانند وجود سدیم قابل تبادل در خاک که موجب شوری خاک و در نتیجه منفی شدن فشار اسمزی خاک می شود، از جذب آب توسط بذر جلوگیری می کند و قدرت جوانه زنی و رشد اولیه گیاه را کاهش می دهد و موجب گیاه سوزی می گردد. عوامل میکروبی مانند وجود میکروارگانیسم های غیرمفید در خاک  که با ترشح توکسین (سم) موجب اختلال در جوانه زنی بذر وکاهش رشد اولیه گیاه می گردند. همچنین با میکروارگانیسم های مفیدخاک بر سر منابع غذایی و فضا در رقابت می باشند.
در صورتیکه محیطی را که بذر در آن قرار می گیرد از عوامل مذکور دور کنیم موفقیت در جوانه زنی و رشد اولیه گیاه افزایش می یابد. بذر مال کردن با یک بذر مال مناسب موجب یکنواختی سطح جوانه زنی بذور و یکسان سبز شدن سطح مزرعه می شود. بذر مال باعث ایجاد سیستم ریشه اولیه و ریشه های ثانویه قوی در گیاه می گردد. انتخاب یک بذر مال بطورکلی بستگی به نیازهای غذایی گیاه مورد نظر، قوه نامیه و انرژی جوانه زنی بذر، اندازه بذر و خصویات فیزیکی وشیمیایی خاک دارد
اهداف کلی بذر مال کردن، تغذیه گیاه ازمنابع غذایی تثبیت شده در خاک توسط میکروارگانیسم ها، در اختیار گذاشتن ریز مغذی ها برای گیاه و تحریک جوانه زنی بذر و ریشه زنی گیاه بوسیله هورمونها و تنظیم کننده های رشد است. اما هدف اولیه یکنواختی جوانه زنی بذور و رشد اولیه گیاه و در نتیجه سطح سبز یکنواخت و مطلوب مزرعه است. کمبودهای غذایی گیاه را بعد از استقرار آن می توان جبران نمود.
3روش کلی برای بذرمال کردن وجود دارد:
1) هم زمان با بوجاری کردن بذر و به صورت مخلوط با سموم قارچکش ضد عفونی بذر
2- مخلوط کردن بذر و بذر مال در یک میکسر: بستگی به میزان ظرفیت میکسر بذر در آن ریخته و مقدار لازم از بذر مال را با مقدار کافی آب رقیق کرده و در حالیکه میکسر در حال چرخش است به میکسر اضافه کرده وخوب هم می زنیم تا بذور بطور یکنواخت آغشته شوند.
3 – مقدار معینی از بذر را روی پلاستیک روی زمین پهن کرده و مقدار لازم از بذر مال را با مقدار کافی رقیق کرده و به وسیله سمپاش بر روی بذور اسپری کرده و همزمان با پارو و یا وسیله مشابه خوب هم بزنید تا بصورت یکنواخت به بذر مال آغشته شوند
شهرستان اصفهان از نظر مناسبت اقلیمی برای کشت غلات در اقلیم معتدل فلات مرکزی قرار می گیرد. ارقام مناسب برای این اقلیم مرودشت، پیشتاز، شیراز، مهدوی، کویر، نیک نژاد، قدس، روشن، بک گراس روشن، سپاهان، بم، اکبری و سیستان هستند. تمام این ارقام بهاره و دوره رشد آن ها در حدود 210 روز است. ارقام رایج گندم در منطقه فلاورجان سیروان، پارسی و بک گراس و ارقام رایج جو در این منطقه به رخ، نصرت و نیک هستند.
علف های هرز:
علف های هرز باریک برگ رایج در مزارع گندم و جو شامل علف گندمی، دم روباهی، یولاف وحشی، جو میشی، مرغ، انگشتی، سوروف، جو موشی، چچم، ارزن، فالاریس، چمن یکساله، چسبک و قیاق و علف¬های هرز پهن برگ شامل سلمه، پنیرک،  علف هفت بند، ترشک، پیچک، کنگر و موسکاری هستند. در جدول زیر علف کش های رایج برای کنترل علف های هرز موجود است.

 

نام تجاری
    نام عمومی
مقدار مصرف در هکتار زمان مصرف طیف علف کشی
ایلوکسان EC 36% دیکلوفوپ متیل لیتر 2/5 2 تا4 برگی علفهای هرز باریک برگ چچم، یولاف، فالاریس
 پوماسوپر EW 75%  فنوکساپروپ پی اتیل  1-8/0لیتر  پنجه زنی گندم وجو  دم¬روباهی، یولاف، چمن معمولی، فالاریس
 تاپیک EC 8%  کلودینوفاپ پروپارژیل  8/0-6/0 لیتر  پنجه زنی گندم  گرامینه،یولاف وحشی،چچم، فالاریس،دم روباهی
 گرانستار Df75%  تری بنورون متیل  گرم 15-20  ابتدا تا انتهای پنجه زنی  علفهای هرز پهن
برگ
 
 یو46 کمبی فلوئیدSL5/67%  توفوردی + ام سی پی ای  5/1-1 لیتر  پنجه زنی تا تشکیل ساقه  علفهای هرز پهن
برگ
 
 آتلانتیس OD  مزوسولفورون +یودوسولفورون+مفن پایردی دی اتیل  5/1 لیتر  از 2 تا 3 برگی تا اواسط پنجه زنی  علفهای هرز پهن
برگ وباریک برگ
 
 اتللوOD 6%  مزوسولفورون متیل+یودوسولفورون متیل+دیفلوفنیکان+مفن پایردی دی اتیل  6/1 لیتر  مرحله پنجه زنی گندم  علفهای هرز پهن
برگ وباریک برگ
 
 دیالن سوپر 4/46%SL  دای کامبا + توفوردی  8/0 لیتر  تا قبل از 6 برگی علفهای هرز  علفهای هرز پهن
برگ