آفات و بیماری های کلم

راههای ارتباطی  کلینیک گیاه پزشکی رویانا ( شرکت ترنم سبز زاینده رود ) 
 03137501020
 09162040560 (مشاوره)

 

 

کپک سفید اسکلروتینیائی ((Scelerotinia Stalk Rot / White Mold
عامل بیماری قارچ Scelerotinia sclerotiorum است. علایم اولیه به صورت لکه هایی به رنگ بنفش قهوه ای و آبکی است که پس از مدتی مقادیر زیادی از توده های سپید میسلیومی پنبه مانند روی نواحی آسیب دیده مشاهده می شود که بعدا اسپور های مقاوم (اسکلروت) بر روی آن ها تشکیل می¬شود. بافت آسیب دیده پژمرده شده و گیاه از بین خواهد رفت. بوی تند تعفنی که در مورد آلودگی باکتریایی وجود دارد، در این بیماری به مشام نمی رسد. به منظور کنترل، مبارزه با علف های هرز، ضدعفونی خاک، تناوب سه ساله و استفاده از قارچ کش ها در دستور کار قرار می گیرد.
 

پوسیدگی سیاه باکتریایی کلم (Bacterial black Rot of Cabbage)
عامل بیماری یک باکتری هوازی و گرم منفی به نام Xanthomonas campestris pv. campestris است.
علائم پوسیدگی سیاه بسیار متفاوت و بسته به نوع میزبان، سن گیاه، زمان ابتلا، سویه پاتوژن و شرایط آب و هوایی متفاوت است. نشانه¬های اولیه شامل ایجاد لکه های کوچک آبگزیده روی برگ ها است. این لکه ها به تدریج بزرگ و به رنگ قهوه ای با حاشیه کلروتیک در می آیند. نشانه های دیگر بیماری ایجاد لکه های زرد زاویه دار یا V-شکل روی برگ است که به طرف کناره های آن امتداد می¬یابد. این لکه ها بعدا خشک شده و به رنگ خرمایی یا قهوه¬ای در می آیند. برگ های شدیدا آلوده ممکن است خشک شده و بیافتند. به منظور کنترل از روش های زیر استفاده می شود:
استفاده از بذر سالم
تهیه بذر از مناطقی که دارای آب و هوای خشک بوده و مورد بازرسی و تایید قرار گرفته باشند.
برقراری تناوب 3-2 ساله

 ساق سیاه کلم (Black leg)
عامل بیماری قارچ (anamorph: Phoma lingam) Leptosphaeria maculans است. ساق سیاه یک بیماری مهم سبزیجات کروسیفر است. علائم بیماری روی برگ شامل ایجاد لکه هایی به رنگ سبز، قهوه ای کمرنگ، خرمایی یا تقریبا سپید است. این لکه¬ها شامل تعداد زیادی اندام بارده سیاه به نام پیکنید هستند. لکه ها گرد یا تخم مرغی شکل هستند و با هاله زرد رنگ احاطه شده اند. عامل بیماری از طریق رگبرگ های لکه ها به دمبرگ و نهایتا به ساقه اصلی راه یافته و گسترش می¬یابند. ساقه اصلی ممکن است بعدا دچار علائم ساق سیاه شود که در اینصورت شانکرهای بزرگ، گود کشیده و به رنگ قهوه ای تا سیاه روی ساقه تشکیل می شود. از جمله روش های مبارزه با این بیماری استفاده از بذور سالم و ضدعفونی بذور با آب داغ است.
 


لکه برگی آلترناریایی
عامل بیماری دو گونه از قارچ آلترناریا به نام¬های Alternaria brassicae وA. brassicola است. آلترناریا یک بیماری عمومی در تمامی کلم¬ها است که خسارت آن اکثرا روی برگ ها مشاهده می شود و در تمامی مراحل رشد می تواند خسارت وارد کند. در مرحله اول خسارت لکه های سیاه کوچکی روی برگ یا ساقه ظاهر می شود. اگر این اتفاق بلافاصله پس از سبز شدن رخ بدهد می تواند باعث مرگ گیاهچه بشود. بعد از مدتی لکه های کوچک سیاه روی برگ ها بزرگتر می شود. این بیماری بذرزاد است و مقدار زیادی اسپور تولید می کند. کنترل بیماری در مواقعی که هوای مرطوب پیشبینی می شود، با استفاده از سمپاشی های پیشگیری کننده با قارچکش هایی نظیر کلروتالونیل صورت می گیرد.

بیماری ریشه گرزی کلم (club root)
عامل بیماری Plasmodiophora brassicae است که یک پروتوزوآی تاژک دار است و اندام های تولید مثلی آن فاقد دیواره سلولی هستند. علایم بیماری در قسمت های بالای زمین شامل کندی رشد، زردی، پژمردگی و نشانه های دیگری است که همه بر اثر مرگ ریشه ظاهر می شوند. روی ریشه های گیاه گال، تورم و پیچیدگی هایی تشکیل می شود. به منظور مبارزه از تناوب زراعی 6-5 ساله با گیاهان غیر از کروسیفر، اضافه کردن آهک به خاک به منظور افزایش پی اچ و جلوگیری از انتقال ادوات کشاورزی از مزارع سالم به آلوده استفاده می شود.

شب پره پشت الماسی (بید) کلم (Back moth dimond)
نام علمی این آفت Plutella xylostella از راسته پروانه ها (Lepidoptera) است. یکی از آفات مهم گیاهان اهلی و وحشی خانواده کروسیفر است که لاروها پس از خروج از تخم رگبرگ های اصلی را سوراخ کرده و یا اینکه در سطح زیرین برگ ها به تغذیه می پردازند. در حملات شدید بوته های جوان ممکن است از بین بروند. در گیاه کلم گل ها به برگ ترجیح داده می شوند و ضمن تغذیه روی گل ها فضولات و تارهای تنیده به جا می گذارند. کنترل بیولوژیک این آفت با استفاده از زنبور diadagma sp. و BT صورت می گیرد. در کنترل شیمیایی از سموم ماترین، آوانت،  سومی پلئو و غیره استفاده می شود. تله و فرمون بید کلم نیز به منظور استفاده در مبارزه تلفیقی وجود دارند.

سفیده بزرگ کلم (large cabbage butterfly)
نام علمی آفت Pieris brassicae و از راسته پروانه¬ها است. لاروهای این پروانه از گیاهان مختلف چلیپائیان مانند کلم، کلم گل، شلغم، ترب، تربچه و کلم قمری تغذیه نموده و فقط رگبرگ¬ها را باقی می گذارند. لاروها دارای سه سن لاروی هستند و دوره لاروی حدود دو هفته طول می کشد. وقتی لارو کامل شد برای شفیره شدن   خود را به اشیا مجاور اعم از چوب و غیره محکم کرده و بوسیله چند تار ابریشم به اشیا مزبور وصل و سپس تبدیل به شفیره می شود. به منظور کنترل از دشمنان طبیعی از قبیل Apanteles glomeratus که زنبور پارازیتوئید لارو است و Trichogramma brassicae که زنبور پارازیتوئید تخم است، استفاده می شود. مبارزه بیولوژیک با استفاده از BT علیه لاروهای سن اول صورت می گیرد و به منظور مبارزه شیمیایی می توان از تری کلروفن با دیدن اولین لاروهای آفت استفاده نمود.

سفیده کوچک کلم (Small cabbage butterfly)
نام علمی این آفت Pieris rapae از راسته پروانه ها است. لاروهای این پروانه از گیاهان مختلف چلیپائیان مانند کلم، کلم گل، شلغم، ترب، تربچه و کلم قمری تغذیه نموده و فقط رگبرگها را باقی می گذارند.از نظر زیست شناسی شبیه به سفیده بزرگ کلم است ولی ماده برخلاف سفیده بزرگ تخم های خود را بصورت انفرادی می گذارد و یک ماده ممکن است تا 350 عدد تخم نیز بگذارد. روش های کنترل مانند سفیده بزرگ کلم است.
 


شته مومی کلم
این شته به برگ، ساقه، گل و غلاف¬های گیاه میزبان خود حمله می¬کند و باعث کاهش محصول و از بین رفتن کامل بوته می¬شود. افزون بر این، با تغذیه و مکیدن شیره سلولی از بوته های جوان موجب پیچیدگی و قاشقی شدن حاشیه برگ ها می شود. شته ها با استقرار در قسمت انتهایی از طرفی موجب ضعیف شدن بوته و کم شدن کیفیت و کمیت دانه ها می شوند و از طرف دیگر بر اثر فعالیت آنها، ترشحات چسبنده عسلک روی گیاه بوجود می¬آید که در نتیجه قارچ مولد فوماژین (دوده) نیز روی آن رشد می کند. جمعیت آفت روی بوته به حدی است که کنترل آن را اجتناب ناپذیر می سازد. مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور پارازیتوئید Diaretiella rapae صورت می-گیرد. مبارزه شیمیایی نیز با استفاده پیریمیکارب (پریمور)، دیکلرووس و کنفیدور با رعایت دوره کارنس انجام می شود.