آفات و بیماری های پیاز

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

 

 

 
 
تریپس پیاز
 
 
 
زمستان گذرانی اغلب به صورت حشره کامل روی بقایای گیاهی و یا علفهای هرز و یا زیر کلوخه ها و شکافهای زمین است.
خسارت این آفت از مرحله جوانه زنی بذر در خاک آغاز می شود و به صورت لکه های نقره ای تا سفید رنگ و بدشکلی برگ ها مشاهده می شود.
خسارت تریپس در شرایط گرم و خشک افزایش می یابد.
 
کنترل
روی اگرو (ماترین)+ مویان 
مونتو
 
مگس پیاز
حشره کامل مگسی است که از نظر ظاهری مانند مگس خانگی بوده و اندازه آن نصف مگس معمولی است. 
لارو آفت سفید رنگ و بدون پا است و در ساقه پیاز دالان حفر می­کند و باعث پژمردگی و خمیدگی برگ ها می‌شود.
کنترل
یخ آب زمستانه و شخم عمیق
 تری کلرفن
 
ریشه سرخی پیاز
 
 
 
 
 
عدم رشد بوته و کاهش تعداد برگهای پیاز از علائم این بیماری است.
ریشه ها صورتی و بعد از مدتی قرمز و قهوه ای می شوند. 
برگها از نوک به تدریج سفید، زرد و قهوه ای شده و در نهایت از بین می روند.
 
 
پوسیدگی ریشه و طبق پیاز
 
 
 
 
 
زردی نوک برگها در بهار و توسعه زردی به سمت پایین 
خشکیده و قهوه‌ای شدن ریشه های گیاه بیمار و قهوه ای شدن و پوسیدگی در ناحیه طبق پیاز دیده می شود.
کنترل
آفتابدهی خاک
 کاربوکسین تیرام، فالکن , لاماردور
 
سفیدک دروغی پیاز
 
 
 
 
لکه های ارغوانی وقهوه ای روی برگ و زرد شدن ساقه های گل آذین آلوده از علائم این بیماری است.
کنترل
تناوب
خودداری از کشت نشاء آلوده
استفاده از قارچ کش هایی نظیر آلیادو، کابریودو و آرمتیل آر
 
نماتد ساقه و غده پیاز
 
 
 
 
 
ایجاد برآمدگی روی اندام هایی مانند جوانه و ساقه  و در حالت شدید برگهای مسن به روی زمین خوابیده و برگهای جوان کوتاه و خمیده می گردند. 
پیازها گاهی شکاف برداشته و با وجود ظاهری سالم، به سرعت در انبار می پوسند.
کنترل
آفتابدهی خاک و تناوب طولانی مدت
 استفاده از پیاز و بذر عاری از نماتد 
ضدعفونی وسایل کشاورزی برای جلوگیری از انتقال نماتد به خاک هایی که آلودگی ندارند.
استفاده از نماتدکش مناسب مانند ولوم پرایم  در ابتدای کشت 
 
علفکشهای مزارع پیاز
 
جهت کنترل علف های هرز باریک برگ می توان از سمومی مثل فوکوس و سوپرگالانت استفاده کرد. 
 
 
 
برای کنترل علف های هرز پهن برگ می توان از سمومی مثل توتریل، داکتال و رونستار استفاده کرد.
 
 
همچنین، علفکش های پرول و گل به صورت دو منظوره برای کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ به کار می روند.