آفات مهم انگور

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

                                                                                                                                                           

کرم خوشه‌خوار انگور (Lobesia botrana) (Lep: Tortricidae):
در ايران فقط روي انگور گزارش شده است. در بهار لاروهاي جوان نسل اول از جوانه‌هاي گل دهنده و غنچه تغذيه کرده و روي آنها را با تارهايي مي‌پوشانند. در برخي موارد نيز از جوانه‌هاي شاخه‌زا تغذيه کرده و در نتيجه سبب خشکيدن گلها و جوانه‌ها و ريزش آنها مي‌گردند. لاروهاي نسل دوم از گوشت غوره تغذيه مي‌نمايند. بر اثر تغذيه پوست غوره منظره خاکي رنگي پيدا نموده، چروک برداشته و ح به‌ها مي‌ريزند. لاروهاي نسل سوم از انگورهاي رسيده تغذيه مي‌کنند. ابتدا از گشت و سپس از پوست‌هاي رسيده مي‌خورند. محل فعاليت آفت بوسيله تارهايي روي خوشه مشخص مي‌باشد. خوشه‌هاي آلوده مورد حمله انواع قارچها قرار گرفته خسارت‌هاي ثانويه را بوجود مي‌آورند. لاروهاي نسل بعدي آفت حتي روي انگورهايي که براي تهيه کشمش اختصاص داده مي‌شوند به انبار منتقل و در آنجا تا بهار سال آينده به سر مي‌برند. خسارت اين آفت در کشت ديم روي انگور به مراتب کمتر از انگور کشت آبي مي‌باشد و به همين جهت در اکثر مناطق ديم مبارزه با آفت معمول نمي‌باشد.
زيست‌شناسي
اين آفت در منطقه شيراز (معتدله) داراي چهار نسل در سال مي‌باشد. ظهور اولين پروانه در اوايل فروردين و اوج پرواز نسل اول آفت در اواخر فرويدن تا اوايل ارديبهشت مي‌باشد. اوج پرواز نسل دوم تقريباً‌ در دهه سوم خرداد، اوج پرواز نسل سوم در اواخر تير تا اوايل مرداد و اوج پرواز نسل چهارم در اوايل شهريور مي‌باشد. در منطقه سوريان آباده (سردسير) آفت سه نسل در سال دارد. ظهور اولين پروانه در اوايل ارديبهشت، اوج پرواز نسل اول در اواسط تا اواخر ارديبهشت، اوج پرواز نسل دوم در اواسط تير و بالاخره اوج پراز نسل سوم در اواخر مرداد تا اوايل شهريور مي‌باشد. بيشترين خسارت مربوط به نسل سوم آفت است. بهترين زمان مبارزه بر عليه آفت يک هفته تا ده روز بعد از تشکيل اوج بروز نسل دوم مي‌باشد. دوره جنيني 8 تا 10 روز، دوره لاروي 17 تا 18 روز و چهار سن لاروي دارد. دوره شفيرگي 7 تا 8 روز و دوره نشو و نما براي يک نسل 32 تا 36 روز طول مي‌کشد. اين آفت در اطراف تهران سه نسل در سال دارد. زمستان را به صورت شفيره در پيله سفيد ابريشمي زير پوست ساقه مو و در زير برگهاي ريخته شده موستان مي‌گذراند. ماده‌ها تخمهاي خود را به صورت انفرادي روي بند خوشه‌ها و حبه‌ها قرار مي‌دهند.
 
 
کنترل:
1ـ انتخاب انواع موهايي که خوشه متراکم ندارند.
2ـ احداث باغ به صورت رديفي و در روي داربست موازي، چون کرم خوشه خوار انگور اغلب به موستان هايي که فاقد داربست بوده و موها به شکل گسترده روي زمين يا پشته‌ها باشند، حمله مي‌نمايد.
3ـ هرس هر ساله مو براي جلوگيري از تجمع شاخه‌هاي اضافي، سوزاندن علف‌هاي هرز و برگهاي خشک در پاييز، شخم عميق و استفاده از يخ آب زمستانه براي از بين بردن شفيره‌هاي زمستان گذران
کنترل شيميايي:
نوبت اول سمپاشي در مرحله غنچه و قبل از باز شدن گلها. نوبت دوم زمان تشکیل غوره و نوبت سوم در شروع آبدار شدن ميوه با یکی از سموم زیر:
1. زولون EC35%، 1.5 در هزار
2. تري کلروفن SP80% (ديپترکس)، 1.5 در هزار
3. ديازينون EC60%، 2 در هزار
4. اتيون EC47%، 2 در هزار
5. اسپینوساد SC 24%، 25/0 در هزار
 
زنجره مــــو (Cicadatra ochreata) (Hem.: Cicadidae)
اين زنجره يکي از آفات مهم مو در ايران است. در تمام مناطق موکاري وجود دارد. علاوه بر مو به بسياري از گياهان ديگر مانند سنجد،‌ سيب، آلبالو، به، سپيدار، زبان گنجشک، نارون، ازگيل ژاپني، تبريزي، پسته، انار، گلابي و هلو صدمه مي‌زند.
نحوه خسارت:
حشره بالغ بر روي سرشاخه‌هاي مو و ساير درختان ميزبان تخم ريزي مي‌نمايد. بر اثر تخمريزي حشره قسمتي از بافت گياه از فعاليت باز مانده و در روي آن برآمدگي‌هايي بوجود مي‌آيد که سبب شکنندگي سرشاخه مي‌شود. اين سرشاخه‌ها اغلب ضعيف و گاهي خشک مي‌شوند. پوره‌هاي آفت پس از خروج از تخم داخل خاک شده و روي ريشه‌هاي مو مستقر مي‌گردند. پس از استقرار براي تغذيه، خرطوم خود را در نسج ريشه فرو برده و به شدت شروع به تغذيه مي‌کنند. در موستانهايي که اين آفت شيوع دارد پايه مو تدريجاً ضعيف گشته و سرانجام مي‌خشکد. پايه‌هاي آلوده اغلب رشد بسيار کم دارند، برگها زرد مي‌شود و ميوه‌ها بسيار کم و ريز هستند.
زيست‌شناسي:
زنجره‌هاي کامل از اوايل تابستان به بعد در موستانها ديده مي‌شوند. پس از خروج از جلد شفيرگي معمولاً پروازهاي کوتاه مي‌کنند. پس از 5 تا 7 روز جفتگيري کرده و يکي دو روز بعد تخمگذاري مي‌نمايند. تخمها در دو رديف به طور مورب داخل شاخه‌هاي چوبي نشده در طرفين شياري که حشره با تخمريز خود مي‌سازد قرار داده و روي ‌آنها را با ترشحات بدن مي‌پوشاند. دوره رشد جنيني حدود يک ماه است. دوره زندگي حشرات کامل در طبيعت 11 تا 12 روز مي‌باشد. تعداد متوسط تخم در يک زنجره ماده حدود 30 تا 35 عدد مي‌باشد. پوره‌ها پس از خروج از تخم به زمين افتاده داخل خاک مي‌شوند. پوره‌ها در کنار ريشه‌ها اتاقکي از گل براي خود ساخته از شيره گياهي مي‌ماند. پوره‌ها دوست دارند در شرايط کاملاً مرطوب زندگي کنند. دوران پورگي اين آفت حدود چهار سال است. پوره‌هاي سن چهارم پس از پايان دوره تغذيه از خاک خارج شده و از تنه درختان يا قطعات سنگ و غيره بالا رفته تبديل به مرحله‌اي که اصطلاحاً شفيره نا ميده مي‌شود، مي‌گردند. بعد از طي مرحله شفيرگي جلد آنها با يک شکاف طولي از هم باز شده و حشره کامل بالدار از آن خارج مي‌گردند. خاکهاي رسي و سنگين براي فعاليت پوره‌ها مناسب‌تر است و اين آفت در چنين خاکهايي خسارت بيشتري ايجاد مي‌کند. طول دوره يک نسل ممکن است 4 تا 5 سال طول بکشد.
                                                                                                                                                                                    
کنترل:
1ـ استفاده از زمين‌هاي شني، ازدياد آبياري و تقويت زمين بوسيله کودهاي حيواني شيميايي
2ـ پيوند واريته‌هاي مرغوب روي پايه‌هاي مقاوم
3ـ بيل زدن پاي درخت و سوزانيدن علف‌هاي هرز باغات و اطراف آنها
4ـ هرس سرشاخه‌هاي آلوده به تخمريزي زنجره‌ها در بهار و سوزانيدن آنها
5ـ آب تخت نمودن باغات
کنترل شيميايي:
از سموم ديازينون و مالاتيون به روش سمپاشي پاي بوته ها عليه پوره هاي داخل خاک، سمپاشي سطح خاک در موقع خروج شفيره ها، همچنين سمپاشي درختان استفاده مي کنيم.
 
کرم‌هاي شاخدار مو (Theretra alecta, Pergesa elpenor,Celerio lineata) (Lep: Sphingidae)
اطلاق کلمه شاخدار به اين آفت به علت وجود زائده کم و بيش بلنديست که نزديک به انتهاي شکم لاروها در سطح پشتي ديده مي‌شود و به نظر مي‌رسد که نوعي وسيله دفاع باشد.
گونه اول پروانه نسبتاً بزرگ به رنگ آجري تيره بوده داراي بالهاي پهن با نوارهاي رنگين است. گونه دوم حدود 70 ميليمتر، زيتوني رنگ بوده و روي بالهاي جلويي دو خط مورب تيره در نيمه انتهاي بال ديده مي‌شود. در بالهاي عقبي يک نوار پهن سياه در قاعده ديده مي‌شود. در روي شکم سه نوار تيره ديده مي‌شود که يکي در وسط و دو تاي ديگر در طرفين قرار دارند. گونه سوم با بالهاي باز حدد 60 ميليمتر، رنگ بالهاي جلويي سبز مايل به بلوطي با نوارهاي سفيد مواج و طولي است. روي بندهاي اوليه شکم نوارهاي عرضي متناوب تيره روشن قرار دارد که در مجموع منظره شطرنجي به پشت شکم مي‌دهد.
زيست‌شناسي
هر سه گونه زمستان را به صورت شفيره‌هاي لخت در پناهگاهها و يا زير خاک به سر مي‌برند. در بهار با گرم شدن هوا حشرات کامل ظاهر مي‌شوند. حشرات کامل غروب پروازند و قبل از تخمريزي مدت قابل توجهي بايد تغذيه کنند. حشرات ماه تخمهاي خود را به طور انفرادي در زير برگها قرا رمي‌دهند. تعداد تخم هر حشره ماده حدود 50 تا 100 ذکر شده است. اين تخم به فاصله 10 تا 15 روز باز مي‌شوند. لاروها پس از خروج از تخم از پارانشيم برگ شروع به تغذيه مي‌کنند. لاروها در سنين بالا تغذيه شديد دارند و بيشتر در شب‌ها فعاليت مي‌کنند. وجود اين حشرات به علت فضولات فراواني که زير بوته‌هاي مو ريخته شده و نيز از روي برگهاي خورده شده مشخص مي‌شود. اين حشرات در شرايط آب و هوايي مختلف تا سه نسل ايجاد مي‌کنند.
 
 
 
کنترل
به علت داشتن اندام درشت، جمعیت این حشرات به خوبی توسط پرندگان کنترل می شود. 
 
کنه نمدي مو (Eriophyes = Colomerus vitis) (Acari.: Eriophyidae)
اين کنه به برگ ها حمله کرده و در پشت برگها گال هايي مسطح و به صورت نمد ايجاد مي‌کند. رنگ اين قشر نمدي ابتدا سفيد کثيف است اما به تدريج تغيير رنگ داده و به رنگ قرمز مايل به قهوه‌اي تبديل مي‌گردد. در سطح فوقاني برگ درست در طرف مقابل کنه نمدي، برآمدگي بوجود مي‌آيد و به پهنگ برگ ناصافي مي‌دهد. زمستان به صورت کنه کا مل زير پوست جوانه‌ها به سر مي‌رد. در شرايط مساعد 7 نسل در سال دارد.
 
 
                                                                                                                                                                       

کنترل
ترکیبات گوگردی روی کنه های اریوفیده خیلی خوب جوابگو هستند همچون زولفست
 
شته مو يا فيلوکسراي مو (Phylloxera vitifoliae) (Hem.: Phylloxeridae)
اين حشره يکي از مهمترين و معروف‌ترين آفات مو در جهان است. در سال 1860 از آمريکا وارد کشورهاي اروپاي غربي شد و به سرعت انتشار يافت. موهاي معمولي Vitis vinifera به اين آفت بسيار حساس هستند. این افت به دو صورت خسارت وارد می کند:
1- ایجاد گال در سطح برگ ها، گال ها در سطح زیرین برگ باز هستند و هر یک محتوی تعداد زیادی شته زرد رنگ و بدون بال است.
2- ایجاد گال روی ریشه به خصوص ریشه های فرعی که باعث اختلال در جذب شیره نباتی و پوسیدگی ریشه می شود. 

 
 
 کنترل
 يکي از بهترين راههاي مبارزه با اين آفت استفاده از ارقام مقاوم مي‌باشد. بدين منظور موهاي معمولي را بر روي پايه‌هاي مو آ‌مريکايي americanna Vitis پيوند مي‌زنند. خوشبختانه اين آفت در ايران وجود نداشته و جزء آفات قرنطينه خارجي است.