معرفی کلینیک گیاه پزشکی

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 

 آزمایشــگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی رویانــا

- دریافت نمونه های گیاهی و تشخیص عوامل زنده و غیرزنده بر اساس بررسی علایم و نشانه های ظاهری و در نهایت صدور نسخه گیاهپزشکی

- در موارد مشکوک، کشت عوامل بیماریزا به منظور تشخیص دقیق تر بیماری

-جداسازی نماتدها از خاک با استفاده از روش های سانتریفیوژ و سینی (tray)

- انجام بازدید از مزارع، گلخانه ها و باغات، به منظور نظارت بر اجرای صحیح روش های مدیریت آفات و بیماری ها

- تهیه گزارشات کامل از بیماری های شایع و همه گیر در کشت های اصلی زارعان منطقه

- ارایه راهکارهای مناسب برای کنترل آفات و بیماری ها در بهترین زمان و با کمترین هزینه

- مشاوره در زمینه کاربرد بهینه کودها و سموم کشاورزی، آگاه نمودن کشاورز از خطرات مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی بر سلامت انسان و اثرات نامطلوب زیست محیطی

- توصیه غذایی مناسب سالانه بر اساس نوع محصول و موجودی خاک (بر اساس آزمون خاک)

- تشویق و ترغیب کشاورزان جهت اجرای تناوب زراعی، عملیات به زراعی، استفاده از روش های کنترل بیولوژیک مناسب و روش های صحیح زراعی و باغی در تمامی مراحل کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات

- جمع آوری آفات و بیماری ها و علف های هرز شایع در منطقه

-قرار دادن مطالب کاربردی در سایت و کانال شرکت

-توزیع بروشور و کتابچه های آموزشی در مورد آفات و بیماری های شایع در منطقه و روش های کنترل آن ها

 

معرفی همکاران کلینیک گیاه پزشکی رویانا

 

نام و نام خانوادگی  ایمیل مدرک تحصیلی  شماره تماس
مصطفی جمالی 

jamalimgh@gmail.com

کارشناسی ارشد بیماری شناسی

 

 

03137508713

09162040560 

علی اکبر شهباز  aliakbar.shahbaz61@gmail.com  کارشناسی ارشد باغبانی 
فاطمه سیدین  F.sayedain@yahoo.com  دکتری بیماری شناسی گیاهی، کنترل بیولوژیک
مرضیه جمالی  Marzie.jamali@yahoo.com کارشناس ارشد حشره شناسی، اکولوژی