سپاهان رویش - تریدکورپ

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

سپاهان رویش - گستره کودهای ترید کورپ

جهت دریافت اطلاعات تکیلی بر روی عنوان مورد نظر کلیلک نمایید.

کلات ها محرک های زیستی
کودهای مایع هیومیک اسید ها
استارترها  اصلاح کننده ها